skip to Main Content

امنیت در اینترنت اشیا : چالش ها ، راه حل ها و اهداف آینده

چکیده اینترنت اشیا (IoT) یک فعال کننده برای هوش افزوده به بسیاری از مشخصه های دنیای مدرن مانند بیمارستان ها ، شهر ها ، شبکه ها ، سازمان ها و ساختمان ها می باشد. امنیت و حفظ حریم خصوصی ،…

Read more
Back To Top