skip to Main Content

تاثیر سطح پروتئین غذایی و نمک های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیره بلند بر تحریک نیتروژن، میکروبیولوژی شکمبه و ترکیب اسیدچرب پلاسما در گاوهای هولشتاین

چکیده هدف این مقاله ،بررسی و ارزیابی اثر سطح پروتئین های غذایی CP و میزان نمک های کلسیمی اسیدهای چرب زنجیره بلند (CSFA) بر جذب مواد غذایی و قابلیت هضم ، رسوب نیتروژن ،خصوصیات تخمیر شکمبه و ویژگیهای میکروبیولوژیک آن…

Read more
Back To Top