skip to Main Content

پیامدها پس از درمان پرتو پروتون برای ملانومای بزرگ کورویید در ۴۹۲ بیمار

چکیده ‌هدف: ارزیابی درمانی پرتو پروتون (PBT)به عنوان ابزاری برای حفظ چشم و چشم‌پوشی از یک دیدگاه، در حالی که بقا در بیماران مبتلا به ملانوم کروئیدی بزرگ را بدتر نمی‌کند. طراحی: این مطالعه هم گروهی گذشته‌نگر و متوالی بیماران…

Read more
Back To Top