skip to Main Content

عزت‌نفس و خودباوری : دو مفهوم غفلت شده

چکیده اگرچه خودباوری از دیدگاه روان‌شناسی نادیده گرفته شده‌است، اما بخشی از مباحث فلسفی از زمان ارسطو بوده‌است و همچنان یک مساله محوری در فلسفه اخلاق معاصر است. در این عقیده ، عزت‌نفس براساس ظرفیت فرد برای عقلانیت در نظر…

Read more
Back To Top