skip to Main Content

تاب آوری ، استرس پس از حادثه و رشد پس از حادثه : سربازان قدیمی و اعضای فعال نظامی شرایط ناشی از رویداد تروماتیک (حوادثی با آسیب روانی) را تحمل می کنند .

چکیده چگونه سربازان قدیمی و اعضای فعال نظامی (ADM) ( سربازان قدیمی/ ADM ) که از نظر روانی به مواجهه با حادثه در حین خدمت سربازی واکنش نشان می‌دهند، یک مساله بین‌المللی پرستاری است. در سال ۲۰۱۲، کاخ سفید و…

Read more
Back To Top