skip to Main Content

شرکت دارایی عمومی: یک وسیله جدید برای بازسازی و تامین مالی زیرساخت شهری

چکیده این مقاله یک مدل ترکیبی از مدیریت و تامین مالی توسعه مجدد و زیرساخت عمومی شهری ارائه می‌کند: شرکت دارایی عمومی (PAC). این مدل از طریق مثال شرکت توسعه City&Port کپنهاگ توسعه یافت (توسط og havn، n. d)، نهادی…

Read more
Back To Top