skip to Main Content

بررسی ظرفیت شبکه¬های گسترده ارتباطی مراکزداده ابر عمومی در سراسر جهان

چکیده با توجه به الگوهای ظرفیت فعلی، روند پژوهش¬ها، و آخرین گزارشات، ظرفیت شبکه¬های گسترده با گره¬های ابری توزیع‌شده در محل¬های جغرافیایی مختلف متصل به هم (به عنوان مثال شبکه بین مراکز داده) روز به روز بیشتر و بیشتر مورد…

Read more
Back To Top