skip to Main Content

نظریه‌های انگیزش در روند سیاست‌های عمومی

چکیده فرآیند تصمیم‌گیری در سطح سیاست‌های عمومی به دلیل فعالان دخیل در اجرای تصمیمات و برنامه‌های پیشنهادی، نیازمند توجه بیشتری است. هدف این مقاله معرفی نظریه‌های خاصی از انگیزش است که در سیاست‌های عمومی از جمله نظریه سلسله‌مراتب نیازها، تیوری…

Read more
Back To Top