skip to Main Content

مشتق جهت‌دار فیلتر های چوبی و الگوریتم قطعه بندی پس پردازش برای تشخیص شکاف ریوی در تصاویر CT ​

چکیده آگاهی از آناتومی شکاف ریوی در تعیین محل ضایعات و ارزیابی بیماری‌های ریوی ارزشمند است. در تصویربرداری CT، تشخیص شکاف ریوی به دلیل عواملی مانند تغییر شکل پاتولوژیک، اثر حجم جزئی و تغییر پذیری شدت، یک کار پیچیده است.…

Read more
Back To Top