skip to Main Content

روش ترکیبی برای جایابی بهینه DG های چند گانه در شبکه‌های توزیع

چکیده در مطالعه حاضر، یک روش ترکیبی برای جایابی بهینه DG های چندگانه از چندین نوع مختلف پیشنهاد شده‌است.رویکردهای تحلیلی ممکن است برای مکان‌های مناسب جایگاه‌های DG ها به تنهایی مناسب نباشند.در این بررسی ، هیبریداسیون روش تحلیلی و جستجوی…

Read more

استفاده از مبدل الکترونیکی به منظور کاهش پارازیت

چکیده جریان هجومی مغناطیسی در ترانسفورمر از هر تغییر ناگهانی ولتاژ مغناطیسی ناشی می‌شود. وقتی یک ترانسفورماتور اولین بار انرژی می‌گیرد، جریان گذرای آن ۱۰ تا ۵۰ برابر بزرگ‌تر از جریان مجاز ترانسفورماتور می‌تواند برای چندین سیکل جریان پیدا کند.…

Read more
Back To Top