skip to Main Content

درس های آموخته شده: مزیت ها و معایب روش تحقیق مرکب

چکیده هدف- هدف این مقاله در درجه اول، بحث در مورد فرضیات تئوری، کیفیت ها، مسائل و ریزسنجی کنترل رویکردهای کمی و کیفی است؛ دوما، برای تشریح درس های روش شناختی است که مولفین حین هدایت مجموعه ای از مطالعات…

Read more

مناطق خاکستری: تجربه کارکنان آمبولانس نیوزلند در زمینه تصمیم گیری احیای چالش بر انگیز

چکیده مقدمه: هنگام مواجه با بیمار در ایست قلبی، پرسنل آمبولانس باید سریعا با اطلاعات محدود، تصمیم گیری های پیچیده ای را اتخاذ کنند. اغلب تحقیقات در مورد تصمیم گیری برای شروع، ادامه دادن، رهاکردن یا فسخ احیای، از حسابرسی…

Read more
Back To Top