skip to Main Content

انواع شکست و تجزیه و تحلیل اثرات برای گزارش در مورد تخطی از قوانین و تهاجم در محیط کار

چکیده تهاجم در محیط کار(WPA) علیه کارکنان بهداشت و درمان با میزانی رو به افزایش و هشدار دهنده اجرا می‌شود. اداره ایمنی و سلامت محیط شغلی برآورد می‌کند که شیوع WPA در بخش مراقبت‌های بهداشتی و کمک‌های اجتماعی در حدود…

Read more
Back To Top