skip to Main Content

مدیریت کیفیت در شرکت‌های قرن بیست و یکم مدیریت کیفیت در شرکت‌های قرن ۲۱: مسیر تحقیق به سمت صنعت ۴.۰

چکیده مدیریت کیفیت یک موضوع تحقیق همیشه‌سبز در دنیای معاصر است. با توجه به تسلط محیط تکنولوژیکی و متلاطم با انتظارات بی‌سابقه مشتری، هدف از این موضوع ویژه برای بررسی سیر تکاملی در مدیریت کیفیت در عصر صنعت ۴.۰ می‌باشد.…

Read more

تاثیر مدیریت کیفی روی نوآوری سبز

چکیده به عنوان مشارکت کننده اصلی در موضوعات محیطی متفاوت استدلال شده و بنگاه های اقتصادی از سهامداری های متفاوت برای مشارکت با مدیریت سبز در این کسب و کار و تجارت بهره می برد. این پژوهش با هدف شواهد…

Read more

اثر سیستمهای مدیریت کیفیت و نشانگرهای عملکرد کلیدی پس از فروش بر صنعت خودرو: یک مرور بر سایر مطالب مرتبط

چکیده صنعت خودرو یک تمایل قابل توجه در حجمهای بازارجهانی بهمراه تمایل اخیر در حاشیه‌های سود و گستره زمانی عمر یک ماشین جدید را تجربه میکند. لذا، خودروسازها توجه شان را به تجارت پس‌از‌فروش  جلب کرده اند که اثبات میکند…

Read more
Back To Top