skip to Main Content

درس های آموخته شده: مزیت ها و معایب روش تحقیق مرکب

چکیده هدف- هدف این مقاله در درجه اول، بحث در مورد فرضیات تئوری، کیفیت ها، مسائل و ریزسنجی کنترل رویکردهای کمی و کیفی است؛ دوما، برای تشریح درس های روش شناختی است که مولفین حین هدایت مجموعه ای از مطالعات…

Read more
Back To Top