skip to Main Content

کاربرد های نظریه صف در تامین تنباکو

چکیده مشکلات زیادی در عرضه کالا وجود دارد. در یک شرکت، هم عرضه کالا در قالب مواد اولیه، و هم عرضه کالا در قالب محصول نهایی به مصرف کننده مطرح است.PT XYZ منابع بدست آمده از تنکابو خشک (مادورا خرده…

Read more
Back To Top