skip to Main Content

کیفیت زندگی کاری: توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

چکیده پس زمینه : امروزه کیفیت زندگی کاری اهمیت زیادی در سطح جهان دارد. سازمان ها با مشکلات زیادی در زمینه منابع انسانی مواجه هستند که مشکلات مربوط به ثبات کارکنان یکی از آن مشکلات است و پرداختن به آن…

Read more
Back To Top