skip to Main Content

فهم تکنیک های پشت پول شویی- تفسیر انتخاب عقلانی

چکیده  اتخاذ تئوری های جرم شناسی گسترده، فهم راجع به اینکه چرا مردم مرتکب جرم می شوند را توسعه داده است. اغلب ادغام شده با ایجاد فهم آشکار، تئوری های جرم شناسی در حمایت از توسعه فعالیت های پیشگیرانه استراتژیک…

Read more
Back To Top