skip to Main Content

انجام استراتژی در سازمان‌های پروژه محور: بازیگران و الگوهای فعالیت ​

چکیده در ادبیات مدیریت پروژه، پروژه‌ها اغلب به عنوان محل اجرای استراتژی سازمانی تصور می‌شوند. با این حال، چنین منطقی به ندرت شواهدی تجربی از استراتژی را به وجود می‌آورد چرا که در سطح خرد و سطوح بین پروژه‌ها و…

Read more
Back To Top