skip to Main Content

یک سیستم توصیه گر برای صنعت گردشگری یک سیستم توصیه گر برای صنعت گردشگری با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین پیش بینی

چکیده سیستم های توصیه شده در دامنه تجارت الکترونیک ظاهر می شوند و در حال توسعه هستند تا آیتم های مناسب را به کاربران آنلاین توصیه کنند. سیستم های توصیف سنتی همکاری (CF) توصیه می کنند که براساس بازخورد تک…

Read more

اعتماد به سیستم پیشنهاد دهنده با استفاده از هوش Swarm

چکیده به دلیل محدودیت‌ها و چالش‌های پیش روی سیستم‌های توصیه‌گر مبتنی بر فیلترینگ سنتی، محققان توجه خود را به استفاده از اطلاعات اعتماد میان کاربران در حین تولید پیشنهادها تغییر داده‌اند.مشاهده می‌شود که یک معیار اعتماد ممکن است برای برخی…

Read more
Back To Top