skip to Main Content

بهینه‌سازی چند هدفه برای آزمون رگرسیون

چکیده تست رگرسیون، فرآیند راه‌اندازی یک سیستم پس از تغییر آن و یا تغییر محیط آن ‌است. هدف بسیاری از تکنیک‌ها یافتن ارزان‌ترین زیرمجموعه از مجموعه تست رگرسیون است که به پوشش کامل دست می‌یابد. اخیرا مشاهده شده‌است که تست¬کننده…

Read more
Back To Top