skip to Main Content

بازسازی لوله های گاز آمونیاک با آلیاژ ۶۲۵ و استفاده مجدد از آن ها

چکیده این مطالعه تعمیمی از یک مطالعه قبلی است که برای ترمیم لوله‌های گاز آمونیاک از آلیاژ ۶۲۵ که در معرض آب سنگین برای خدمت کامل ۱۰۰ هزار ساعت قرار گرفته بودند، صورت‌گرفته است. قرارگیری در معرض فشار، تغییرات ریزساختاری…

Read more
Back To Top