skip to Main Content

یک مدل مفهومی جدید برای franchising بین‌المللی ​

چکیده در ارتباط با این که چرا و چگونه شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند از طریق مشاهده آن به عنوان یک چشم‌انداز تک‌بعدی، تصمیم به توسعه دهند، به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته‌است.با افزایش حجم تجارت  حق امتیازدهی بین‌المللی، توسعه نظریه…

Read more
Back To Top