skip to Main Content

ارزیابی مشارکت زودهنگام ذی‌نفع (ESE) به عنوان فرآیندی برای نوآوری

چکیده نادیده‌گیری مشارکت زودهنگام ذی‌نفعان کلیدی یکی از نکات رایج شکست پروژه‌ها است. مسائلی همچون دوباره‌کاری‌ها ، اختلافات، سرریز هزینه‌ها ، ارتباطات ضعیف و شکست زنجیره تامین فقط برخی از مسائل رایجی هستند که ناشی از تضاد ذی‌نفعان در مرحله…

Read more
Back To Top