skip to Main Content

تسهیل زنجیره گرایش بازار چین به خلق مشترک ارزش (بها): نقش میانجی اتخاذ (قبول) بازاریابی الکترونیکی

چکیده گرچه ارتباط مستقیم میان گرایش (MO) و بهای شرکت (تجارتخانه)در نظر گرفته شده است، مطالعات اندکی مزایای MO را روی خلق مشترک ارزش (بها) آزموده اند. بنابراین، دیدگاه جدید برای تعیین این که چگونه MO می تواند ارتباط میان…

Read more
Back To Top