skip to Main Content

ارزیابی منابع انرژی تجدیدپذیر در مناطق پیرامونی و توسعه روستایی مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر

چکیده زمینه و سابقه این مطالعه براساس نقش رو به رشد منابع انرژی تجدیدپذیر در سیاست بهبود امنیت انرژی، حفاظت از آب و هوا و تشویق توسعه اقتصادی است. در بسیاری از موارد، این انتظارات بالا با فقدان یک روش…

Read more
Back To Top