skip to Main Content

رابطه بین شهرت، برندسازی کارفرما و مسئولیت اجتماعی شرکت

چکیده مدیریت شهرت نیازمند هماهنگی میان درک داخلی و انتظارات بیرونی است (Cornelissen، ۲۰۱۱). تمرکز این مطالعه انتظارات بیرونی کارمندان بالقوه بود. هدف اصلی این مطالعه، کمک به درک شهرت شرکت و ارتباطات آن با مسیولیت اجتماعی شرکت و برند…

Read more
Back To Top