skip to Main Content

درس های آموخته شده: مزیت ها و معایب روش تحقیق مرکب

چکیده هدف- هدف این مقاله در درجه اول، بحث در مورد فرضیات تئوری، کیفیت ها، مسائل و ریزسنجی کنترل رویکردهای کمی و کیفی است؛ دوما، برای تشریح درس های روش شناختی است که مولفین حین هدایت مجموعه ای از مطالعات…

Read more

روش های تحقیق در مورد علوم کتابداری و اطلاع رسانی: به روش تحلیل محتوا

چکیده از سال 2001 تا سال 2010 ، 1162 مقاله تحقيقاتي در سه مجله مهم در زمينه علوم کتابداري و اطلاع رساني (LIS) منتشرشده است که در اين مقاله تمامي اين مقالات بطور کمي وکيفي مورد تجزيه و تحليل قرار…

Read more
Back To Top