skip to Main Content

مدیریت مشترک خرید و بازاریابی: چرا، کی و چگونه؟

چکیده این مقاله به بررسی مبانی نظری و مفهومی برای مدیریت مشترک خرید و بازاریابی می پردازد و در نتیجه برخی از پرسش های، چرا، کی و چگونه باید همکاری درخرید و بازاریابی فراهم شود را جواب می دهد. این…

Read more
Back To Top