skip to Main Content

نشت نفت و تصور ریسک

چکیده درک "واقعیت" در طول سال‌ها بیان شده‌است، نه به ندرت، به دلیل چالش‌های مربوط به پرداختن به خطرات نشت نفت.این مشاهده معمولا نشان‌دهنده این سرخوردگی است که واقعیت بهتر از چیزی است که مردم فکر می‌کنند، یک انتظار که…

Read more
Back To Top