skip to Main Content

یادگیری عمیق و شبکه‌های تعریف‌شده نرم‌افزاری: به سمت امنیت معماری IoT

چکیده اینترنت اشیا (IoT)چالش‌های جدیدی را به مدل ارتباطی مرسوم معرفی می‌کند. ویژگی‌های شبکه IoT، مانند عدم تجانس و مقیاس پذیری، نیازمند راه‌حل‌های انقلابی هستند. در حال حاضر هیچ معماری جهانی برای IoT وجود ندارد. با این حال، بسیاری از…

Read more
Back To Top