skip to Main Content

انبار خانگی در شیلی: مطالعه موردی

چکیده خرده فروشی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک صنعت جهانی است و بسیاری از خرده فروشان در حال گسترش به بازارهای خارجی هستند.با این حال، برخی از خرده فروش ها که در کشورهای خود موفق بوده‌اند در…

Read more

قراردادهای موجودی مدیریت شده توسط فروشنده – هماهنگ سازی زنجیره تامین از دیدگاه فروشنده

چکیده این مقاله هماهنگی زنجیره تامین را بررسی می‌کند زمانی که فهرست توسط فروشنده مدیریت می‌شود ( vmi) . همچنین یک چهارچوب ریاضی کلی فراهم می‌کنیم که می‌تواند برای تجزیه و تحلیل قراردادها تحت هر دو موجودی مدیریت‌شده (RMI)و VMI…

Read more

تاثیر سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند در قدردانی مشتری در خرده فروشی

چکیده قدردانی مشتری نشان دهنده هسته عاطفی روابط متقابل و نقش نیروی کلیدی در توسعه و نگهداری موفق مبادلات رابطه ای فروشنده – خریدار است. با توجه به مصاحبه شخصی با 239 عضو از برنامه های کارت وفاداری از بخش…

Read more
Back To Top