skip to Main Content

دیستروفی اپیدرمولیز بولوزا: یک مرور

چکیده دیستروفی اپیدرمولایزیس بولوسا یک اختلال نادر توارثی است که بر اثر جهش در ژن COL7A1 کد کننده¬ی کلاژن تیپ VII به وجود می¬آید. ناکارآمدی و/یا اختلال کلاژن تیپ VII باعث ایجاد تاول¬های زیرپوستی دقیقا زیر لامینا دنسا می¬شود که…

Read more
Back To Top