skip to Main Content

طبقه‌بندی تصاویر پزشکی یک بررسی با دسته‌بندی

چکیده موارد زیادی وجود دارد که در آن برای ادغام اطلاعات به‌دست‌آمده از دو یا چند مطالعه از همان بیمار مطلوب خواهد بود.حوزه‌های کاربردی تطبیق چندمنظوره شامل پرتو درمانی و پزشکی هسته‌ای می‌شوند.در برنامه‌ریزی پرتو درمانی، یک سی‌تی‌اسکن برای محاسبات…

Read more
Back To Top