skip to Main Content

مجتمع سازی ترکیبات خاکستر برنج و خاکستر هوابرد، روی بتن توسط جایگزینی سیمان ۳۰٪

چکیده در این مقاله، بررسی تجربی آزمایشی به منظور بررسی اثر جایگزینی سیمان توسط خاکستر هوابر (FA) و پوست خرد شده برنج (RHA) در نسبت ترکیبی ازFA 30٪ و 0٪ RHA ، در سیمان با جایگزینی سیمان با افزایش تدریجی…

Read more
Back To Top