skip to Main Content

استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره مبهم و نامعلوم برای افزایش ارزیابی میزان ریسک پروژه‌های ساخت‌وساز شهری

چکیده انجام پروژه‌های ساخت‌وساز در مناطق شهری یک گزاره ریسک پذیر، رقابتی و پویا است که مستلزم یک مدل ارزیابی ریسک قابل‌اطمینان برای برنامه‌ریزی مناسب می‌باشد.این مطالعه از رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره نامشخص (FMCDM) برای ارزیابی سیستماتیک ریسک یک پروژه…

Read more

مراتب بزرگی چارچوب ارزیابی ریسک زنجیره تامین AHP

چکیده در محیط کسب و کار فعلی، مدیران و محققان متوجه شده اند که ارزیابی و مدیریت ریسک در یک عملیات زنجیره تامین، برای موفقیت کسب و کار ضروری است. علاوه بر این، روش های ارزیابی سنتی قادر به رسیدگی…

Read more
Back To Top