skip to Main Content

ارزیابی ریسک با استفاده از روش ترکیبی آنالیز حالت و اثرات شکست (FMEA)، روش بسط‌یافته چندگانه بهینه‌سازی چندهدفه مبتنی بر تحلیل نسبت (MULTIMOORA) و روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در فضای فازی

چکیده چکیده آنالیز حالت و اثرات شکست (FMEA) یکی از ابزارهای مهم در ارزیابی ریسک است و به طور گسترده به کمک صنایع و سازمان‌های مختلف آمده است. برخی اوقات در روش معمول آنالیز حالت و اثرات شکست، تفاوتی میان…

Read more
Back To Top