skip to Main Content

نشت نفت و تصور ریسک

چکیده درک "واقعیت" در طول سال‌ها بیان شده‌است، نه به ندرت، به دلیل چالش‌های مربوط به پرداختن به خطرات نشت نفت.این مشاهده معمولا نشان‌دهنده این سرخوردگی است که واقعیت بهتر از چیزی است که مردم فکر می‌کنند، یک انتظار که…

Read more

یک رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت زنجیره ریسک عرضه: تغییر دادن دستورها بین عرضه کنندگان برای کاهش خطرات جانبی عرضه

چکیده جهانی‌سازی، تجارت الکترونیک، فناوری‌های پیشرفته و تکنیک‌های تولید در حال ظهور، کارایی زنجیره‌های عرضه و ارزش افزوده را افزایش داده‌است. با این حال، با وجود مزیت‌های فراوان، این عوامل زنجیره‌های عرضه را نسبت به خطرات آسیب‌پذیرتر و ضعیف تر…

Read more
Back To Top