skip to Main Content

محاسبه احتمال شکست ساختارهای هیدرولیکی برای نیروگاه‌های برق-آبی روستایی

چکیده احتمال شکست یکی از دو عنصر ریسک است. محاسبه صحیح احتمال شکست یک فرض است که مدیریت ریسک برق آبی روستایی در چین اجرا می‌شود. وضعیت عملیاتی سازه‌های آبی برای نیروگاه‌های برق آبی روستایی ابتدا به طور جامع ارزیابی…

Read more

ارزیابی احتمالی آسیب ساختاری از خطرات چند گانه کوپل شده

چکیده ارزیابی و پیش‌بینی آسیب‌های ساختاری از خطرات چند گانه عمدتا به دلیل روش‌های مختلفی است که در آن خطرات بر سازه‌ها تاثیر می‌گذارند. همچنین مقیاس‌های آسیب مختلفی که پارامترهای و معیارهای مختلفی را بکار می‌برند برای ارزیابی خطرات مورد…

Read more

چارچوبی برای قابلیت اطمینان و نگهداری در محور ریسک ​

چکیده تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)یک روش تحلیلی اثبات‌شده برای برنامه‌ریزی تعمیرات پیشگیرانه است.همان طور که نام آن نشان می‌دهد، قابلیت اطمینان نقطه اصلی مرجع برای برنامه‌ریزی است، اما پیامدهای شکست‌ها نیز ارزیابی می‌شوند.با این حال، عدم…

Read more

ریسک پروژه مانند تهدید هویت: شرح گسترش و پیامد گفتمان ریسک در یک پروژه زیرساختی

چکیده این مقاله به بررسی نقش تهدید هویت اجتماعی در گفتمان ریسک در پروژه زیرساختی و گفتمان پیامد ریسک برای همکاری بین ذینفعان می پردازد. ما نشان می دهیم ریسک هایی که بعنوان تهدیدی برای هویت تیم پروژه مطرح شده…

Read more

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک با روش فازی و اقتصاد کاربردی و تجارت

چکیده مدل های بهینه سازی پورت فولیوی سنتی( مجموعه اوراق بهادار سنتی ) فرض می کند که آینده بازار سهام توسط اطلاعات پیشین پیش بینی می شود . به هر حال بدون توجه به این که چقدر اطلاعات قبلی دقیق…

Read more
Back To Top