skip to Main Content

مدیریت ایمنی زیرساخت‌های جاده‌

چکیده مدیریت ایمنی زیرساخت جاده (RISM)به مجموعه‌ای از روش‌هایی اشاره دارد که از اختیارات جاده‌ای از تصمیم‌گیری در ارتباط با بهبود ایمنی در یک شبکه جاده حمایت می‌کند. برخی از این روش‌ها را می توان برای زیرساخت موجود اعمال کرد،…

Read more
Back To Top