skip to Main Content

مسیریابی جاده هیبریدی با کمک زیرساخت و QoS های QoS در VANETs

چکیده سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) به دلیل کاربردهای بی شماری که مسیر را برای سفرهای سریعتر ، ایمن تر و لذت بخش تر می کند ، مورد توجه محققان قرار گرفته است. با این حال، این کاربردها به…

Read more

محلی سازی با کمک همسایگان در شبکه های وسیله نقلیه

چکیده ما در مورد مسئله محلی سازی در شبکه های ad hoc وسایل نقلیه صحبت می کنیم. هدف ما استفاده از ارتباطات وسیله نقلیه و سنسورهای گوشی های هوشمند برای بهبود عملکرد کلی محلی سازی است. فرض بر این است…

Read more
Back To Top