skip to Main Content

پایداری اتصال و تقسیم بندی قوی برای یک ماشین غیر متمرکز پس از استراتژی کنترل برای متصل کردن وسایل نقلیه خودکار

چکیده این مقاله یک استراتژی کنترلی مبتنی بر خودرو را تحت شرایط عدم قطعیت برای وسایل نقلیه متصل به شبکه و اتوماتیک ارائه می‌کند. کنترل پیشنهادی به عنوان یک بازخورد خطی غیر متمرکز و کنترل‌کننده با تمرکز بر پایداری عملکرد…

Read more
Back To Top