skip to Main Content

اشتیاق برای رشد و دستیابی به رشد: نقش تعدیل کننده‌ی منابع و فرصت‌ها

چکیده در این مقاله، ما از نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده برای توسعه‌ی یک مدل آرمان‌های رشد و سطح رشد حاصل شده‌ی مدیران تجارت کوچک استفاده می‌کنیم. ما به طور تجربی، این مدل را روی مجموعه داده‌های طولی بزرگ شرکت‌های کوچک…

Read more
Back To Top