skip to Main Content

مدیریت استراتژیک منابع انسانی به صورت نظارت اخلاقی

چکیده پژوهش در مورد مدیریت استراتژیک منابع انسان(SHRM) نشان می دهد که متخصصان منابع انسانی(HRP) ها این فرصت را دارد تا نقش بزرگتری در کمک به موفقیت سازمانی ایفا کند در صورتی که در سیستم ها و سیاست ها موثر…

Read more
Back To Top