skip to Main Content

تجزیه و تحلیل داده‌ها برای سیستم‌های حمل و نقل هوشمند

چکیده سیستم حمل و نقل هوشمند (C - ITS) ،کلید اصلی سیستم‌های مدیریت ترافیک جاده‌ای در آینده است. مولفه اصلی C-ITS ،خود شامل وسایل نقلیه، دستگاههای اطراف جاده‌ای و مراکز فرماندهی ترافیک است .آن‌ها مقدار زیادی از ترافیک را تولید…

Read more
Back To Top