skip to Main Content

نقشه پتانسیل قنات آب زیرزمینی با استفاده از نسبت فراوانی و مدل‌های آنتروپی شانون در حوزه آبخیز موقان، ایران

چکیده هدف از مطالعه حاضر تولید نقشه پتانسیل قنات آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌های نسبت فراوانی (FR)و آنتروپی شانون (SE)در حوزه آبخیز موقان، استان خراسان رضوی، ایران است. قنات اساسا یک سری از تونل‌های زیرزمینی است که آب‌های زیر…

Read more
Back To Top