skip to Main Content

مصرف داروی تجویزی و غیر تجویزی در دانمارک: ارتباط با موقعیت اجتماعی-اقتصادی

چکیده هدف: تحلیل رابطه میان انواع مختلف استفاده دارویی و مقیاس‌های متفاوت موقعیت اجتماعی-اقتصادی (SEP) در یک جمعیت عمومی و مشابه. روش: داده‌های بدست آمده از پیمایش سلامت و ابتلاء دانمارک، انجام شده در سال 2000، بررسی گردیدند. این پیمایش…

Read more
Back To Top