skip to Main Content

بررسی اثر انباشت زباله در تیرچه بلوک در آب شستگی پل: II. فرمول تجربی

چکیده آسیب عمده پل در رودخانه در طول سیل رخ می دهد. آسیب به دلایل مختلف ایجاد می شود. دلیل اصلی آن وجود در بستر رودخانه در پایه های پل، یعنی اسکله و صیقلی شدن اباتمنت است. تجمع رسوب در…

Read more
Back To Top