skip to Main Content

توسعه ابزار سنجش عملکرد سلامت، ایمنی و محیط: یک ابزار اندازه‌گیری عملکرد HSE – MS ​

چکیده کیفیت و اثربخشی عوامل حیاتی در سیستم‌های مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست هستند. برای رسیدن به هدف افزایش کیفیت، دستیابی به بهترین نتایج، دستیابی به بهبود مستمر خدمات و تولیدات سیستم و همچنین ایجاد رضایت مشتریان داخلی و خارجی،…

Read more

نانو کپسوله سازی ، یک رویکرد ِ امید بخش در تحویل هدفمند و آزاد سازی کنترل شده ء ویتامین ها

چکیده  ویتامین ها مولکولهای زیست فعالی هستند که برای سلامت انسان ضروری بوده و بسیار تجزیه پذیرند . در حین ترکیب ، قابلیت زیستی این ترکیبات ممکن است به خاطر ساختار شکننده و جذب پایین محدود شود . امروزه نانوکپسوله…

Read more
Back To Top