skip to Main Content

استخراج و اندازه گیری از ساپونین ها(Saponins یک دسته از ترکیبات شیمیایی است که در فراوانی خاص در گونه های مختلف گیاه یافت می شود.): یک بررسی​ ​​​​​​​

چکیده saponins، متابولیت های ثانوی که عمدتا از مواد گیاهی بدست می‌آیند، به دلیل خواص دارویی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این ها ظهور تکنولوژی‌های مختلف استخراج را با هدف اصلی برای بهینه‌سازی عملکرد به منظور انطباق با…

Read more
Back To Top