skip to Main Content

روش پیش‌بینی بار کوتاه‌مدت مبتنی بر سری‌های زمانی فازی، فصلی بودن و فرآیند حافظه بلند ​

چکیده Regressive Auto fractionally یک مدل معروف برای پیش‌بینی سری‌های زمانی فصلی است که روند حافظه بلند مدت را دنبال می‌کند.با این حال، برای بهتر کردن دقت پیش‌بینی‌ها در داخل چنین داده‌هایی برای مساله غیر خطی، در این مطالعه، ترکیبی…

Read more
Back To Top